Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом Установе и овим Планом, планира и реализује, по потреби, следеће послове:
р/б САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ
1. Разматра и даје мишљење на извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за претходну радну годину,Анекс Предшколског програма дечијег вртића за радну 2019/2020   Годишњи план рада Установе за радну 2019/2020.Извештава о реализацији Програма затите деце од насиља   Извештај о реализацији Развојног плана Установе за период јануар-август 2018.,   До  15.09.2019
2. Доношење и усвајање Програма рада Савета родитеља; Упознавање родитеља са извештајем о раду за претходну радну годину и предлогом годишњег плана рада Установе; Договор о облицима сарадње Савета родитеља и директора установе; Предлагање мера за побољшање услова и квалитета рада у установи; Разматрање понуда издавачких кућа (радни листови и часописи за децу), дечјих позоришта (позоришне представе) и фотографа; Разматрање могућности укључивања родитеља у реализацију прославе Дана установе;   Септембар
3. Разматрање резултата рада Установе на крају полугодишњег периода и предлагање мера за побољшавање квалитета рада; Анализа сарадње Савета родитеља са директором установе и предлагање мера за унапређивање сарадње; Разматрање могућности укључивања родитеља у реализацију појединих делова Предшколског програма; Разматрање могућности стварања квалитетнијих услова за реализацију васпитно – образовног рада (набавка средстава и опреме); Предлагање тема за педагошко – психолошко и здравствено образовање родитеља и разматрање могућности укључивања родитеља у реализацију предложених тема; Децембар
4. Разматрање могућности укључивања родитеља у акције уређења и опремања дворишних простора вртића; Давање сагласности на програм и организовање наставе у природи; Април
5. Разматрање резултата рада Установе у протеклој програмској години; Разматрање извештаја о реализацији Вртића у природи; Анализа рада Савета родитеља и сарадње са директором установе и предлагање садржаја рада за наредну  годину. Јун