Предшколска установа „Наша радост“ у Варварину, основана је  01.септембра 1982. године. У почетку свог рада Установа је обухватала рад са децом узраста од 3-7 година,  све до 1997. год. када долази до ширења капацитета и отварања две јаслене групе намењене раду са децом од 12 месеци до 3 године. Данас у  оквиру установе „Наша радост“  обухваћено је преко три стотине детета на територији општине Варварин а запослено је 43 радника и од тога 193 детета у матичном вртићу, док су остала деца распоређена у 11 васпитних група у месним заједницама на територији општине Варварин у којима деца имају полудневни боравак. У матичном вртићу обезбеђен је целодневни боравак за децу у 9 васпитних група  од којих су две јаслене, две млађе, једна средња, једна старија, једна мешовита и две предшколске васпитне групе. Васпитно-образовни рад у ПУ ,,Наша радост“ Варварин, остварује се, за децу која су на целодневном боравку, непрекидно током године, осим у данима државних празника који су означени као нерадни дани. Установа располаже и кухињом у којој се  припрема  доручак, ручак и ужина за васпитне групе целодневног боравка.

Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега, исхрана, превентивно – здравствена и социјална заштита деце узраста oд 12 месеци  до 6,5 година. У јасленом узрасту приоритет се даје нези, а васпитно – образовни рад се реализује кроз: забаву, игру, индивидуалне контакте а код деце узраста од три године  акценат је на  систематском праћењу, посматрању, активном слушању, упознавању и разумевању сваког детета на основу чега се даље планира  васпитно – образовни рад.

Последњих година је много труда и материјалних средстава уложено у стварање бољих услова за боравак, игру и рад деце у предшколској установи: урађене су све санације и поправке које су биле неопходне да би се боравак деце и запослених учинио безбедним, набављана су савремена средства и опрема, нове играчке и неопходан дидаткички материјал, литература за васпитаче и књиге за децу. Сви вртићи налазе се у стању које омогућава сигуран и пријатан боравак деце. Установа је у јуну месецу 2017. године реализовала верификацију што подразумева да задовољава основне услове предвиђене нормативима пословања предшколских установа. У установи се по испитаним потребама породице за повременим и додатним програмима, реализују следећи повремени и додатни програми: драмска радионица, ликовна радионица, физичко васпитање, плесна школа. У вртићу се спроводе и  прилагођени програма који обухватају; деца са сметњама у развоју, даровита деца, деца без родитељског старања, треће, четврто и свако наредно рођено дете у породици. Сваке школске године врши се испитивање потреба породице и у складу са тим ради се на унапређењу и побољшању рада .